ЗАНЯТТЯ 8.

(2год.)

Тема: Основний капітал підприємства.

Мета:Вивчити склад та структуру основного капіталу підприємства, засвоїти методику розрахунку амортизаційних відрахувань основного капіталу та показники економічної ефективності використання основних фондів.

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен вміти:

- розкривати поняття основних фондів та характеризувати їх структуру;

- розраховувати амортизаційні відрахування;

- визначати показники ефективності використання основних фондів.

План заняття:

1. Сутність основних фондів підприємства та їх роль у розширеному відтворенні.

2. Видова класифікація і структура основних фондів.

3. Види оцінки основних фондів.

4. Сутність фізичного і морального зносу основних фондів.

5. Сутність амортизації основних фондів.

6. Методи нарахування амортизації основних фондів.

7. Показники використання основних фондів.

8. Напрями покращення використання основних фондів.

9. Джерела і форми відтворення основних фондів.

10. Завдання 1: За допомогою прямолінійного методу нарахування амортизації визначити:розмір амортизаційних відрахувань; суму зносу на кінець кожного календарного року; залишкову вартість обладнання на кінець кожного календарного року.

11. Завдання 2: За допомогою методу зменшення залишкової вартості визначити:розмір амортизаційних відрахувань; суму зносу на кінець кожного календарного року; залишкову вартість обладнання на кінець кожного календарного року.

12. Завдання 3: За допомогою методу прискореного зменшення залишкової вартості визначити: розмір амортизаційних відрахувань; суму зносу на кінець кожного календарного року; залишкову вартість обладнання на кінець кожного календарного року.

13. Завдання 4: За допомогою кумулятивного методу нарахування амортизації визначити: розмір амортизаційних відрахувань; суму зносу на кінець кожного календарного року; залишкову вартість обладнання на кінець кожного календарного року

14. Завдання 5: Визначити рівень ефективності і забезпеченості основними фондами, а також охарактеризуйте стан їх зношеності.15. Завдання 6: Визначити фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці.

Терміни та поняття.

Основні фонди, амортизація, знос, оцінка основних фондів, первісна вартість, ліквідаційна вартість, балансова вартість, середньорічна вартість основних фондів, показники використання основних.


4575950672232270.html
4576010909034910.html
    PR.RU™