Загальна оцінка адекватності регресійної моделі за F-критерієм Фішера

Адекватність побудованої регресійної моделі фактичним даним (xi, yi) встановлюється за критерієм Р.Фішера, що оцінює статистичну значущість (невипадковість) індексу детермінації R2.

Розрахована для рівняння регресії оцінка значущості R2наведена в табл. 2.6 у комірці F86(термін "Значущість F"). Якщо вона менше заданого рівня значущості α=0,05, то величина R2визнається невипадковою і, отже, побудоване рівняння регресії може бути використано як модель зв'язку між ознаками Хі Yдля генеральної сукупності комерційних банків.

Висновок:

Розрахований рівень значущості αр індексу детермінації R2становить αр= 0,065. Оскільки він більше заданого рівня значущості α=0,05, то значення R2визнається випадковим і модель зв'язку між ознаками Хі Y непридатна для генеральної сукупності банків у цілому.


4573772899818705.html
4573801282928833.html
    PR.RU™